https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

http://99b9yu.feipinchuli.com

http://3doebt.yourtena.com

http://1bu7v7.oydqbq.com

http://km3axj.webgite.com

http://hh7ijv.my31311.com

http://y7vcbl.pwvtvham.com

http://tnamht.yktajggm.cn

http://yrhv9q.aylin26.com

http://8dqpkw.shbaidali.net.cn

http://qnbhfw.iechosoft.net.cn

中安在线手机版|安徽发布|省政府发布|中安在线微博

设为首页

英文|简体|繁体

您当前的位置 : 安徽新闻社会大观万象

离婚满三个月方可申办房贷 建行蚌埠分行出台新规

时间:2018-10-19 05:39:18
1.95传奇 云南省嵩明县委常委、县纪委书记、县监委主任王玉萍说:“有的村级党组织软弱涣散,村务监督委员会形同虚设,群众身边的‘苍蝇’胆大妄为,直接影响到党的凝聚力、影响力、战斗力的充分发挥。

   中安在线5月5日讯 据安徽商报消息 日前,建行蚌埠市分行对房贷利率进行调整,从原先最低92折上浮至最低95折,并出台新规定,离异客户必须离婚满三个月以上方可办理房贷,据了解,这是为了防范“假离婚”带来的风险。记者昨日对省城多家银行进行探访,银行均称未接到此类规定。

  蚌埠的陆女士准备买房,日前她突然接到了楼盘经理的通知,称建行已经开始执行新规定,对所有离异客户离婚满三个月以上方可办理贷款手续。记者对建行蚌埠市分行的网点进行了咨询,“离异客户必须离婚满三个月以上方可办理贷款”的说法得到了相关工作人员的证实。

  据介绍,这条新规是最近刚开始执行的,目的是为了防范“假离婚”所带来的风险,属于正常现象。不仅如此,申请贷款的客户,所提供的离婚证必须真实,否则一概拒贷。申请房贷时申请人必须提供结婚证或离婚证等婚姻证明,网签时银行工作人员会上民政局系统调查婚姻状况。

  昨日,记者对省城多家银行进行了探访,但都被告知并未接到此类规定。

  记者以购房者身份咨询了建行合肥政务区文化新区支行,据工作人员答复,到目前为止,该行没有接到关于离婚时间要求的相关通知。工商银行滨湖支行也答复称,工行个人住房贷款对于离婚时间方面没有具体要求。其他银行中,中国银行、招商银行等都表示没有要求申请房贷的离异客户离婚时长。 记者最后拨打了12345政府服务热线进行咨询,工作人员同样称没有相关要求。

原标题:离婚满三个月方可申办房贷
来源:中安在线  作者:陈子梦 苏艺
  • 徽文化
  • 娱乐
  • 财经
  • 体育
  • 健康
和县第四届乡村旅游月开幕

新安游子情 画中观清景:汪观清新安艺术馆开馆

黄晓明带baby参加同学聚会 与陈坤一...

54岁“玉兔精”李玲玉再登台 纤腰长腿美人依旧

中央财经领导小组会议释放三点重磅信号

“限售”成新一轮楼市调控杀手锏 超20城已启动

90后女孩习武12年:能动手时绝不动嘴

郎平频指导执行教练靠边站 网友:总教练是“假”

立夏如何养生?

廉价“救命药”去哪儿了?

24小时新闻排行

网站介绍 | 联系我们 | 版权声明 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像

增值电信业务经营许可证:皖B2-20080023 信息网络传播视听节目许可证:1208228 2009-2010年度全省广告发布诚信单位

广东鹤山市沙坪镇 广州东站 新塘窝 康辉居委会 中南市场 觅儿寺镇 辽阳县 洛川 江陵县 南大里乡 徐汇区 摩尔多瓦 半壁店礼花厂 裴昌村 八字哨镇 强亚 程万路 沙依力克二队 到流 软件基地赵家坝小学 曹家庄村 融安 晨阳花园 娘娘庙乡 互助
早餐加盟好项目 包子早点加盟 早饭加盟 早点夜宵加盟 清真早点加盟
上海早餐加盟 河南早点加盟 杨国福麻辣烫加盟费 油条早餐加盟 投资加盟店
清真早点加盟 全国连锁加盟 大福来早点加盟 动漫加盟 早点铺加盟
加盟特色早点 早点加盟连锁店 加盟包子 河北早餐加盟 早餐粥车加盟